Vedtekter for Selfors Ungdomslag

Vedtekter

for Selfors Ungdomslag, stiftet 23.03.1952, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.05.1953, med endringer vedtatt på ordinære og ekstraordinære årsmøter 28.01.1961, 22.10.1966, 06.04.1976 og 28.10.1998.

§ 1 Navn

Navnet skal være Selfors Ungdomslag. (Selfors UL)

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Nordland Idrettskrets.

§ 2 Formål

Selfors Ungdomslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Laget har som formål å skaffe tilbud om fritidsaktiviteter/idrett til barn og ungdom på Selfors m/omeng.

§ 3 Medlemmer

Alle som innordner seg under lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem.

Ved innmelding oppgis alder, bopel og om søkeren har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks innføres i medlemsprotokoll/kartotek.

Et hvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbund, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

Medlemsskapet er først gyldig fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett-1 år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av laget.

Kontingenten går til hovedlaget og kan fordeles til undergruppene.

Styret har anledning til å redusere eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste og annen gyldig grunn.

§ 5 Stemmerett/Valgbarhet

Stemmeret har alle medlemmer over 17 år.

Alle medlemmer er valgbare, og som har vært medlem i minst 1 måned.

§ 6 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, oppslag eller direkte til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan invitere andre personer / media til å være tilstede.

Sakslisten skal være tilgjengelig for medlemmer senest 4 dager før årsmøtet.

Ingen har flere enn 1 stemme, og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Med mindre annet er bestemt i § 14 og § 15 skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med et alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§ 7 Undergrupper

Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller legge ned undergrupper.

Gruppas leder er medlem av hovedstyret. Ved forfall plikter et annet medlem av gruppestyret å møte.

Gruppestyret er økonomisk lagt under hovedstyret som da bestemmer i hvilke omfang gruppestyret kan forplikte laget.

Avtaler av omfang, og det å representere laget utad må godkjennes av hovedstyret.

Gruppestyret behandler selv alle faglige saker som gjelder gruppas idrettsgren.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle lagets og gruppenes årsmelding

2. Behandle regnskap og revisjon

3. Behandleinnkomne forslag

4. Fastsette kontinge

5. Vedta budsjett

6. Velge

a. Leder og nestleder. Velges for 2 år

b. Sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer

c. 2 Revisorer

d. Huskomite bestående av leder og 6 medlemmer

e. Styre for hver undergruppe.

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer

Leder og nestleder velges for 2 år.

Undergruppene kommer selv med forslag på sine styrer.

f. Valgkomite.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer teller ikke, og regnes som ikke avgitte stemmer.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det.

Det kunngjøres på samme måte som for ordinære årsmøter med 3 ukers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

§ 11 Huskomiteen

Komiteen samarbeider med hovedstyret om arbeidsoppgaver.

§ 12 Hovedstyret

Laget ledes av ett styre som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer, lederne i undergrupper og leder for huskomiteen.

Arbeidsutvalget består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.

For å være vedtaksfør må et flertall av styrets medlemmer være tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13 Styrets arbeid

1. Lederen har den daglige ledelse av laget.

2. Lederen skal anvise alle utbetalinger, dette gjelder også lederne i undergrupper.

3. Iverksette årsmøtes, og overordnedes idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

4. Vurdere økonomiske behov, og kontroll av økonomien.

5. Påse at valg, adresseendringer, rapporter blir meldt inn til rette innstanser.

6. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra idrettslig virksomhet disponeres av lagets styre.

7. Representere laget utad.

Styret / arbeidsutvalget holder møte når leder, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Over styre / arbeidsutvalgsmøtene føres det protokoll.

§ 14 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag på forhånd er satt på sakslisten, og er stilet medlemmene minst 14 dager før møtet.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall

I tilfelle oppløsning av laget, skal midler og eiendeler nyttes til kulturelle og samfunnsnyttige formål på Selfors.

Selfors UL

Basis – lovnorm for idrettslag

Generelt: Dette er en ufravikelig basis – lovnorm som inneholder minimum av hva alle lag må ha i sin lov.

Utover dette kan lagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette laget, så lenge tilleggene ikke strider mot NIF`s lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.